GDPR - Ochrana osobních údajů

Tímto bychom vás rádi informovali o tom, jaké údaje o vás shromažďujeme (dále jen "osobní údaje"), za jakým účelem je používáme, s kým tyto osobní údaje sdílíme a jaká práva v této souvislosti máte.

Firma PEREX, spol. s r.o. zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; GDPR).

Firma PEREX, spol. s r.o. je správcem osobních údajů.


Kontaktní adresa správce


Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou využívány výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a nejsou poskytovány třetím osobám, není-li tak společnost povinna na základě smluvní nebo zákonné povinnosti. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží.

Veškeré osobní údaje Správce zpracovává vždy korektně, spravedlivě, transparentně, odpovědně a vždy v souladu se zákonem.

Zpracování dat je účelově omezené, což znamená, že Správce zpracovává osobní údaje pouze pro určité konkrétní účely.

Účely zpracování osobních údajů

Účely, pro které jsou vaše osobní data zpracovávána:

 • opravy spotřebičů
 • prodej spotřebičů, náhradních dílů, příslušenství, pracích a čisticích prostředků
 • zasílání marketingových sdělení

V rámci minimalizace údajů Správce zpracovává přiměřené, relevantní a omezené osobní údaje na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.

Přehled osobních údajů, které Správce zpracovává:

 • kontaktní údaje - například jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa
 • informace o vašem nákupu výrobků nebo služeb - například registrační údaje výrobku, informace o záruce a službách

Zabezpečení vašich osobních údajů

Společnost PEREX, spol. s r.o. provádí odpovídající technická a organizační opatření v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, včetně požadavku, aby odpovídající opatření k ochraně vašich osobních údajů prováděli i naši poskytovatelé služeb, obchodní partneři nebo odborní poradci.

Uchovávání vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu vyžadovanou právními předpisy nebo ustanoveními jakékoliv příslušné smlouvy. Pokud není stanoven žádný právní požadavek, budeme vaše osobní údaje uchovávat pouze po dobu, která je nezbytně nutná k naplnění účelu nebo účelů, pro které byly tyto údaje shromážděny.

Vaše možnosti volby ve vztahu k marketingu a informacím

Máte určité možnosti volby, pokud jde o to, jakým způsobem používáme a sdílíme vaše osobní údaje pro marketingové a podobné účely. Společnost PEREX, spol. s r.o. vám může s vaším souhlasem zasílat informace o spotřebičích, službách, akcích a propagačních akcích. Tato sdělení mohou být předávána různými kanály: e-mailem, telefonicky, prostřednictvím SMS, poštou nebo na sociálních sítích.

Tam, kde to vyžaduje zákon, si vyžádáme váš předchozí souhlas. Svůj souhlas pro marketingové účely můžete kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na adresu: perex@cbox.cz.

I přesto, že nebudete souhlasit se zasíláním marketingových sdělení, mohou být vaše osobní údaje používány např. ke komunikaci s vámi pro administrativní či transakční účely v rámci našeho smluvního vztahu s vámi nebo v případech, kdy to vyžadují právní předpisy.

Vaše práva podle právních předpisů

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány společností PEREX spol. s r.o. máte následující práva:

 1. právo na přístup ke svým osobním údajům
 2. právo na opravu svých osobních údajů
 3. právo vyžádat si vymazání svých osobních údajů
 4. právo na omezení zpracování svých osobních údajů
 5. právo vyžádat si, aby vám byly vaše osobní údaje poskytnuty ve formátu, který může být zaslán vám nebo jiné organizaci (přenositelnost údajů)
 6. právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů
 7. právo podat stížnost k příslušnému dozorovému orgánu

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně těchto práv nebo pokud byste si přáli některé z nich uplatnit, můžete tak učinit písemně, telefonicky nebo e-mailem (kontakty).

 • Jiří Pleskač
 • Jednatel společnosti
 • Datum poslední aktualizace: 24. května 2018